Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hoa Hùng

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Liên Tiểu ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Nhất Kích Cái Thế ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hủy Thiên Phách Đao ]