Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hứa Chử

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Hổ Si ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Tỏa Y Huyết Sát ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hổ Bào Thiên Nhân Đồ ]