Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Nhạc Tiến

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Kiêu Quả ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Kim Qua Hổ Bí ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Lẫm Nhật Thần Đao ]