Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tào Phi

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Kỳ Tập ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Loạn Thế Hành Thương ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Bát Môn Kim Tỏa Trận ]