Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trương Cáp

Sơ lược về tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Xảo Biến ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quỷ Khốc Hào Lang ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Cửu Luyện Tà Ma Nhận ]