Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tuân Úc

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365

> Kỹ Năng Thường : [ Khu Hổ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Diệt Kiếm La Uyên ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Khu Hổ Hành Thiên Hạ ]